Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

แจ้งข่าวเตือนภัย / สถานการณ์โรค
Strong ไปกับ สคร.4 ตอน “ไข้ซิกา” ยุงลายเป็นพาหะ กลุ่มเสี่ยงสูงหญิงตั้งครรภ์ ไฟล์แนบ ! 

27 มกราคม 2559 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) เตือนประชาชนระมัดระวังยุงลายกัด เพราะนอกจากจะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังเป็นพาหะนำ โรคไข้ซิกา อีกด้วย หญิงตั้งครรภ์ทุกระยะมีความเสี่ยงสูงเพราะอาจทําให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก จึงขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหลัก 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดโปร่ง ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บน้ำและปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ และ 3. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้านและในชุมชน

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2559 ไฟล์แนบ ! 

21 มกราคม 2559 -- ข่าวประชาสัมพันธ์ Strong ไปกับสคร.4 ตอน “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2559”

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

เด็ก ผู้สูงอายุ เสี่ยง!!! ปอดบวม ภัยเงียบใกล้ตัว ไฟล์แนบ ! 

21 มกราคม 2559 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน เรื่อง Strong ไปกับสคร.4 ตอน “เด็ก ผู้สูงอายุ เสี่ยง!!! ปอดบวม ภัยเงียบใกล้ตัว”

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร