Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ไฟล์แนบ ! 

19 กรกฎาคม 2560 -- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ปี2561

18 กรกฎาคม 2560 -- แจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการเงินอุดหนุนฯ ปี 2561

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องร้องเรียน พร้อมกระบวนการและผังรายละเอียดการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ไฟล์แนบ ! 

30 มิถุนายน 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ไฟล์แนบ ! 

22 มิถุนายน 2560 -- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ไฟล์แนบ ! 

21 มิถุนายน 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลี่อนข้าราชการฯ ในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ไฟล์แนบ ! 

13 มิถุนายน 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลี่อนข้าราชการฯ ในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 @Account ไฟล์แนบ ! 

2 มิถุนายน 2560 -- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1029,และ 1043 ไฟล์แนบ ! 

17 พฤษภาคม 2560 -- รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 1029,และ 1043

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ไฟล์แนบ ! 

4 พฤษภาคม 2560 -- รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พ.ค. 2560

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ไฟล์แนบ ! 

4 เมษายน 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร