Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ไฟล์แนบ ! 

29 มีนาคม 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ไฟล์แนบ ! 

27 มีนาคม 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเขตสุขภาพที่4ปี2560 ไฟล์แนบ ! 

16 มีนาคม 2560 -- -

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง ไฟล์แนบ ! 

1 มีนาคม 2560 -- รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ไฟล์แนบ ! 

20 กุมภาพันธ์ 2560 -- รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ไฟล์แนบ ! 

1 กุมภาพันธ์ 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะชองสคร.ที่ ๔ จ.สระบุรี ไฟล์แนบ ! 

28 ธันวาคม 2559 -- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะชองสคร.ที่ ๔ จ.สระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไฟล์แนบ ! 

23 ธันวาคม 2559 -- คณะทำงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสสคร.ที่ ๔ จ.สระบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ไฟล์แนบ ! 

20 ธันวาคม 2559 -- รับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สคร.4 ปีงบประมาณ 2559-2560 ไฟล์แนบ ! 

25 พฤศจิกายน 2559 -- ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขได้ที่ http://odpc4.ddc.moph.go.th/document.php?page=3&comp=3d

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร