Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ไฟล์แนบ ! 

23 พฤศจิกายน 2559 -- รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ไฟล์แนบ ! 

15 พฤศจิกายน 2559 -- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเปิดรับสมัครองค์กรเอกชนเข้าร่วมส่งโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (รอบที่2) ไฟล์แนบ ! 

31 ตุลาคม 2559 -- ประกาศเปิดรับสมัครองค์กรเอกชนเข้าร่วมส่งโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (รอบที่ 2)

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ไฟล์แนบ ! 

20 กันยายน 2559 -- รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ไฟล์แนบ ! 

13 กันยายน 2559 -- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(วุฒิปริญญาตรี) ไฟล์แนบ !  new !

26 สิงหาคม 2559 -- รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(วุฒิปริญญาตรี)ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559 ไฟล์แนบ !  new !

26 สิงหาคม 2559 -- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไฟล์แนบ !  new !

17 สิงหาคม 2559 -- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ไฟล์แนบ !  new !

17 สิงหาคม 2559 -- รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่๑/๒๕๕๙ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ไฟล์แนบ !  new !

16 สิงหาคม 2559 -- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติงานหรือชำนาญงาน

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร