Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดรับสมัครองค์กรเอกชนเข้าร่วมส่งโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ ไฟล์แนบ !  new !

8 สิงหาคม 2559 -- ประกาศเปิดรับสมัครองค์กรเอกชนเข้าร่วมส่งโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จาดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ไฟล์แนบ !  new !

5 สิงหาคม 2559 -- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ไฟล์แนบ !  new !

5 สิงหาคม 2559 -- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ไฟล์แนบ ! 

29 กรกฎาคม 2559 -- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฎิบัติการหรือชำนาญการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฎิบัติการหรือชำนาญการ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

การรับย้ายรับโอนข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค ไฟล์แนบ ! 

13 กรกฎาคม 2559 -- ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค มีตำแหน่งนายแพทย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ว่างอยู่ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และมีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้่งที่ ๑/๒๕๕๙ ไฟล์แนบ ! 

13 กรกฎาคม 2559 -- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้่งที่ ๑/๒๕๕๙ ชื่อตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ไฟล์แนบ ! 

11 กรกฎาคม 2559 -- รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 1072

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ไฟล์แนบ ! 

11 กรกฎาคม 2559 -- รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 988

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไฟล์แนบ ! 

23 มิถุนายน 2559 -- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร

การรับย้ายรับโอนข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค ไฟล์แนบ ! 

30 พฤษภาคม 2559 -- การรับย้ายรับโอนข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดเอกสาร