เอกสารการประชุม อบรม สัมมนา
ประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ปี2561

เอกสารโครงการ NGO ปี2561

โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงด้านสารเคมี/ hot zone ในการสอบสวนและเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5  | เอกสาร6  | เอกสาร7

โดย นางสาวกมลวรรณ สมณะ

ประชุมราชการถ่ายทอดแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5

โดย นางสาวกมลวรรณ สมณะ

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ ระยะปฏิรูป (พ.ศ.2560 - 2564) สู่การปฏิบัติในพื้นที่

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5  | เอกสาร6

โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล

นิเทศติดตามการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค วันที่ 15 มีนาคม 2560

เอกสารนำเสนอการนิเทศงาน

โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล

เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561และทบทวนรายละเอียด “ร่าง” พจนานุกรมกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรค

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3

โดย นางสาวสุพาภรณ์ ดาดง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ ระยะปฏิรูป (พ.ศ.2560 - 2564)

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5  | เอกสาร6  | เอกสาร7

โดย นางสาวสุพาภรณ์ ดาดง

ประชุมแนวทางการดำเนินงานวัณโรค สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ของโรงพยาบาล

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3

โดย น.ส.อุบลวรรณ์ ประชีพฉาย

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างภาวะผู้นาด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) ประจาปี 2560 รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 3

สรุปการเรียนรู้ WS3 (24-28 เมษายน 2560)

โดย นางสาวปวริศา ยอดมาลัย

ประชุมราชการการพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของบุคลากร

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5

โดย นางสาวญาณิศา กลองรัง

ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

สัมมนาเครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาเครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

สัมมนาเครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาเครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

สรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารงานระดับกลาง (MDC รุ่นที่ 4)

เอกสาร1  | เอกสาร2

โดย นายเดชา สุคนธ์

สรุปการประชุม Joint International Tropical Medicine Meeting 2016 “Uncover Asian Tropical Medicine”

SummaryMeeting_13Dec2016

โดย นางสาวเกศินี มีทรัพย์

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างภาวะผู้นาด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) ประจาปี 2560 รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1

เอกสาร1  | เอกสาร2

โดย นางปวริศา วารีศรี

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างภาวะผู้นาด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control) ประจาปี 2560 รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2

รายงานการเข้าอบรม LDC 6 ครั้งที่ 2(6-10 ก.พ.60)

โดย นางปวริศา วารีศรี

ประชุมราชการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ วัณโรค ตับอักเสบและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ (ครั้งที่1)

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5  | เอกสาร6  | เอกสาร7

โดย กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4

โดย น.ส.สุรีพร เสถียรอินทร์