Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
 
พญ.นันทพร เมฆสวัสดิชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี

2558

 

โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ดร.นพ.
ดำรงตำแหน่ง 2558-2558 | ประวัติ
ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
นพ.
ดำรงตำแหน่ง 2557-2558 | ประวัติ
ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่ง 2556-2556 | ประวัติ
ปรีชา เปรมปรี
ดร.นพ.
ดำรงตำแหน่ง 2553-2556 | ประวัติ
มงคล อังคศรีทองกุล
นพ.
ดำรงตำแหน่ง 2538-2552 | ประวัติ