สคร.4 จ.สระบุรี รับนโยบายการทำงาน Env-Occ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี นำโดยพญ.นันทพร เมฆสวัสดิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเพื่อหารือและรับทราบกรอบนโยบายการทำงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม