เยี่ยมเสริมกำลังใจศูนย์เด็กเล็ก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจ พร้อมทั้งให้ความรู้และสนับสนุนเวชภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 40 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี , พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี กิจกรรมข้างต้นนี้จัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายน 2560