สัมมนาวิชาการ 2017 (จ.ชลบุรี)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 แพทย์หญิงนันทพร เมฆสวัสดิชัย (ผู้อำนวยการ) นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์ (รองผู้อำนวยการ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ภาคกลาง (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum In The Central Part) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม ซึ่งภายในการมีการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการวิชาการ และพิธีมอบโล่ ต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ ระดับพื้นที่ (PP&P Excellence Best Practices) ซึ่งโรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ได้รับโล่ ในผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเตือนภัยทางระบาดวิทยา VEP-Alert การประชุมครั้งนืจัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี