Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

22 สิงหาคม 2560 -- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด


งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 60

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 60

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด


งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60

21 สิงหาคม 2560 -- งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด

แจ้งข่าวเตือนภัย

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ

28 กรกฎาคม 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4) ขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์สัปดาห์ตับอักเสบโลก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ภายใต้สโลแกน “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” หากตรวจพบเร็วจะเข้าสู่ระบบการรักษา และลดความเสี่ยงโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด


Strong ไปกับสคร.4 ตอน 15 มิ.ย.ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน (ประชารัฐร่วมใจปราบยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก)

14 มิถุนายน 2560 -- สคร.4 จ.สระบุรี ขอความร่วมมือประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ขจัดภัยไข้เลือดออก โดยช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงหน้าฝนเช่นนี้ เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเน้นหลัก 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้สะอาด 2. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 3. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้านและในชุมชน

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด


Strong ไปกับ สคร.4 ตอน “สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง”

09 มิถุนายน 2560 -- สคร.4 จังหวัดสระบุรีย้ำ! โรคอัมพาตเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก พร้อมแนะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองได้

อ่านต่อ | ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม  กิจกรรมทั้งหมด

สัมมนาวิชาการ 2017 (จ.ชลบุรี)

24 กรกฎาคม 2560 -- วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 แพทย์หญิงนันทพร เมฆสวัสดิชัย (ผู้อำนวยการ) นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์ (รองผู้อำนวยการ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ภาคกลาง (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum In The Central Part) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม ซึ่งภายในการมีการอภิปรายเกี่ยวกับผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการวิชาการ และพิธีมอบโล่ ต้นแบบการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นเลิศ ระดับพื้นที่ (PP&P Excellence Best Practices) ซึ่งโรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ได้รับโล่ ในผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเตือนภัยทางระบาดวิทยา VEP-Alert การประชุมครั้งนืจัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ดูทั้งหมด

เยี่ยมเสริมกำลังใจศูนย์เด็กเล็ก

24 กรกฎาคม 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจ พร้อมทั้งให้ความรู้และสนับสนุนเวชภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 40 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี , พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี กิจกรรมข้างต้นนี้จัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายน 2560

ดูทั้งหมด

สคร.4 จ.สระบุรี รับนโยบายการทำงาน Env-Occ

24 กรกฎาคม 2560 -- วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี นำโดยพญ.นันทพร เมฆสวัสดิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเพื่อหารือและรับทราบกรอบนโยบายการทำงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด