Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ความรู้เรื่องโรค

แผ่นพับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)

โดย นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

2 มิถุนายน 2560 -- โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)

อ่านต่อ |  ดาวน์โหลดเอกสาร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

โดย นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

2 มิถุนายน 2560 -- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

อ่านต่อ |  ดาวน์โหลดเอกสาร

ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

โดย นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

2 มิถุนายน 2560 -- ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

อ่านต่อ |  ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)

โดย นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

2 มิถุนายน 2560 -- แนวทางการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)

อ่านต่อ |  ดาวน์โหลดเอกสาร