บุคลากร กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
 
นายกิตติพงษ์ สุคุณณี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
 
ข้าราชการ
นายบุญรวม จิตต์สามารถ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายทนุบูรณ์ กองจินดา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวณิชาพัฒน์ ตระกูลคล้อยดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวภิญญดา พิทักษ์นัยกุล
นิติกรปฎิบัติการ
นางสาวกมลวรรณ คุ้มวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางสาวนลินี สุวรรณพานิช
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางสาวปาริชาติ พูลล้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจันทิมา จันทรประเสริฐ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พนักงานราชการ
นางสาววนิดา เสนาพรม
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวไพลิน เปรมสุโข
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวปิยะวรรณ ธรรมรังษี
นิติกร
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคนตกน้ำ จมน้ำ

ข้อควรรู้ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำและการปฐมพยาบาล

เอกสารดาวน์โหลด

สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

เอกสารดาวน์โหลด

การดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปีงบประมาณ 2560

การดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปีงบประมาณ 2560

เอกสารดาวน์โหลด


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.