Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Strong ไปกับ สคร.4 ตอน “สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง”

โดย วรัญญา ชูเนตร

9 มิถุนายน 2560 -- สคร.4 จังหวัดสระบุรีย้ำ! โรคอัมพาตเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก พร้อมแนะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองได้ แพทย์หญิงนันทพร เมฆสวัสดิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดสระบุรี(สคร.4) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2558 อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ในเขตสุขภาพที่4 เท่ากับ 440.41 โดยจำแนกเป็นรายจังหวัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ นครนายก 747.64 สิงห์บุรี 629.76 สระบุรี 547.46 อ่างทอง 527.18 ลพบุรี 464.61 พระนครศรีอยุธยา 419.31 ปทุมธานี 373.81 และ นนทบุรี 321.05 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะที่เกิด 1.โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน พบประมาณร้อยละ 70 – 75 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อสมองขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน ซึ่งอาจเกิดจากภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดหนาและเสียความยืดหยุ่น เกิดการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดได้ 2.โรคหลอดเลือดสมองแตก พบน้อยกว่าหลอดเลือดสมองตีบ แต่มีความรุนแรงมากกว่า พบโรคหลอดเลือดสมองแตกประมาณร้อยละ 25-30 โดยแบ่งได้ 2 ชนิด คือ เลือดออกในเนื้อสมอง ซึ่งจะพบลักษณะของลิ่มเลือดในเนื้อสมอง และ เลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมอง ผู้ป่วยจะมีเนื้อสมองบวมขึ้น และกดเบียดเนื้อสมองส่วนอื่นๆ ทำให้การทำงานของสมองที่ถูกเบียดเสียไป สาเหตุหลักเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมองโป่งพอง สัญญาณเตือน ของอาการสมองขาดเลือดชั่วคราว อาจพบเพียง 1 อาการ หรือมากกว่า 1 อาการ ดังนี้ การอ่อนแรงซีกเดียวของหน้า แขน หรือขา สับสน มีปัญหาในการพูด การมองเห็นลดลง มีปัญหาด้านการเดิน มึนงง สูญเสียการทรงตัว อาจใช้ตัวย่อช่วยจำ “ F.A.S.T.” F = Face เวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก A = Arms ยกแขนไม่ขึ้นหนึ่งข้าง S = Speech มีปัญหาด้านการพูดแม้ประโยคง่ายๆ พูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่อง T = Time ผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมง หรือโทร 1669 ทั่วประเทศ เพื่อรักษาโดยเร็วที่สุด เพราะการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงของความพิการ ที่อาจจะเกิดขึ้นและรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด แพทย์หญิงนันทพร เน้นย้ำให้ประชาชนรู้จักการป้องกันและดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ผู้ที่ดื่มสุราและสูบบุหรี่จัด ไขมันในเลือดสูง ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนก็มีโอกาสเป็นได้อีก ควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ควบคุมอารมณ์ตนเองให้เป็นปกติ เลือกบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารประเภทหวาน มัน เค็มจัด และเพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ ตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการตรวจวัดและควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม และเรียนรู้สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง(อัมพฤกษ์ อัมพาต) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422