Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค 11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ปี2561

โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

18 กรกฎาคม 2560 -- ตามที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผลและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2561 และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จากกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561 โดยมีมาตรการและเป้าหมายการทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2573 นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ขอประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้

1. ส่งโครงการมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2560

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณากลั่นกรอง และส่งโครงการกลับมายังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตาม เอกสารแนบด้านล่าง
คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ