บุคลากร กลุ่มพัฒนาองค์กร
 
นางสาววราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
 
ข้าราชการ
นางธนันธร แพงจักร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ
นางอัญชลี สวนทอง
พนักงานสถิติระดับ 2
พนักงานราชการ
นางสาวขวัญสุริยา คงพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวญาณิศา กลองรัง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุรีพร เสถียรอินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

หลักสูตรนักพัฒนาองค์กรรุ่นใหม่

หลักสูตรนักพัฒนาองค์กรรุ่นใหม่

เอกสารดาวน์โหลด

สรุปการประชุม PMS Online

เอกสารประกอบการประชุม PMS Online

เอกสารดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร

แนวทางการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2560

เอกสารดาวน์โหลด


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.