บุคลากร กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
 
นายเดชา สุคนธ์
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
 
ข้าราชการ
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุจิรา เลิศพร้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางปวริศา วารีศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุมณี เลิศกนกกุล
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเกศินี มีทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุทัศน์ ยิสารคุณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางศิริพร ยิสารคุณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
นายอภินันท์ มะลิซ้อน
พนักงานปฎิบัติการทดลองพาหะนำโรคระดับ 2
นายชำนาญ มะลิซ้อน
พนักงานปฎิบัติการทดลองพาหะนำโรคระดับ 2
นายสมสมัย ไวยปราชญ์
พนักงานปฎิบัติการทดลองพาหะนำโรคระดับ 2
นายฐาพงศธร ฤกษ์พูลทวีพร
พนักงานปฎิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ 2
นายเอกราช หลากสุขถม
พนักงานระบาดวิทยาระดับ 2
นายสมัคร เฉลยคุณ
พนักงานธุรการระดับ 2
นายศักดิ์กรินทร์ แจ้งชะไว
พนักงานสถิติระดับ 2
นายมณเฑียร เสมากูล
พนักงานสถิติระดับ 2
นายรุ่งคุณ โตโสภณ
พนักงานสถิติระดับ 2
นายชัชวาล ปุยเงิน
พนักงานสถิติระดับ 2
นางสาวอักขเรศ เผือกเจริญ
พนักงานพิมพ์ระดับ 3
นางสาวดวงพร ศักดี
พนักงานพิมพ์ระดับ 3
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

การดำเนินงาน EOC สคร.4 ปี 2560

การดำเนินงาน EOC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2560

เอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงาน EOC ปี 2559

การอบรม ICS-EOC จัดทำแผนBCP สรุปผลการดำเนินงานEOC Risk Assessment worksystem SOP EOC AHP.IMP IAP EOC ซ้อมแผนPHER สคร.4 ปี 2559

เอกสารดาวน์โหลด


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.