บุคลากร กลุ่มแผนงานและประเมินผล
 
นางวิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล
 
ข้าราชการ
นายวุฒิศักดิ์ รักเดช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุพาภรณ์ ดาดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางประภา คงจีระ
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางสุดใจ ทองขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานราชการ
นางสาวภัทรพร บุตรดี
นักวิชาการสาธารณสุข
นายนัฐพล ศรียา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจินตวัฒน์ วงษ์สง่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฐพล ผลาผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุพรรษา รักดีเปี่ยมทรัพย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
บทบาทหน้าที่

1. จัดทำ สื่อสาร ถ่ายทอด กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม /แผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ยุทธ์ศาสตร์ของ กรมควบคุมโรค
2. กลั่นกรอง กำกับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ
3. พัฒนาระบบ กลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ ต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบ และการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญ ด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม/ข่าวสาร

ไฟล์นำเสนอวันที่ 1 ธ.ค. 2559

ไฟล์นำเสนอประชุมราชการ "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม 1 ธค 2559

เอกสารประกอบการประชุมราชการเรื่องการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์/เว็บไซต์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำแผนปี 59

แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

เอกสารดาวน์โหลด


กลุ่มแผนงานและประเมินผล

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

P: 0-3623-9302, 0-3623-9306

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.