แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ใหม่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์
จาก https://odpc4.ddc.moph.go.th/ เป็น https://ddc.moph.go.th/odpc4/
มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่