ผลิตภัณฑ์วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
ประเภทผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ
วารสาร วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2560
 108 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี   ปี 2560 
งานวิจัย โครงการศึกษาประสิทธิภาพสารเคมีกําจัดยุงพาหะนําโรคและตรวจสอบความต้านทานสารเคมีในยุงพาหะนําโรคฯ
 19 views  โดย นางสาวรุจิรา เลิศพร้อม นางสาวนุธิดา ณรงค์เปลี่ยน นายอภินันท์ มะลิซ้อน นายชํานาญ มะลิซ้อน นายฐาพงศธร ฤกษ์พูลทวีพร และนายชัชวาล ปุยเงิน   ปี 2560 
ผลการประเมิน ประเมินประสิทธิผลในการดำเนินงานสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
 39 views  โดย อาพัฒศิริ ธรรมรังกา   ปี 2560 
งานวิจัย การพัฒนาระบบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
 79 views  โดย วราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ และพนิดา อินทสร   ปี 2560 
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเชื้อวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4จังหวัดสระบุรี
 28 views  โดย กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค   ปี 2560 
ผลการประเมิน การประเมินมาตรการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ระดับตําบล ในระบบอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
 26 views  โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล   ปี 2560 
อื่นๆ การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผล Viral load มากกว่า 1000 copies/ml ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลสระบุรีฯ
 14 views  โดย บุญเรือง สมดี ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติดูบูโลซ์ และณัฐณัญญา สมางชัย   ปี 2560 
งานวิจัย การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสซิกาในยุงหลังการควบคุมโรค ของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
 104 views  โดย นุธิดา สกุลเพชรอร่าม ณิชาภา ตรีชัยศรี และณพพงษ์ บํารุงพงษ์   ปี 2560 
ผลการสำรวจ การบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสระบุรี
 30 views  โดย นายบุญรวม จิตต์สามารถ นายกิตติพงษ์ สุคุณณี และนายอดิเรก สอนดา   ปี 2560 
รายงาน วิเคราะห์สถานการณ์โรค 5 มิติ
 45 views  โดย สคร4 สระบุรี   ปี 2560 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต4 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธ.ค. 2559 . - มี.ค. 2560
 360 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี   ปี 2560 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เม.ย. - ก.ย. 2559
 103 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี   ปี 2559 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559
 230 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี   ปี 2559 
งานวิจัย งานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 467 views  โดย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่   ปี 2559 
งานวิจัย รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเขียนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยประชาชนด้วยประชาชน : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 85 views  โดย นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์   ปี 2559 
คู่มือ คู่มือการสร้างแกนนำชุมชนป้องกันโรค : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 73 views  โดย นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์   ปี 2559 
ผลการประเมิน การประเมินผลการบรรลุวิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ 2554-2558
 148 views  โดย นางสาวสุพาภรณ์ ดาดง   ปี 2559 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พ.ค.- ก.ย. 2558
 212 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2558 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.- เม.ย. 2558
 187 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2558 
อื่นๆ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม: กรณีฝุ่นละอองพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 1388 views  โดย งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   ปี 2558 
งานวิจัย การประเมินผลการนำนโยบายให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ปีสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 : กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2
 84 views  โดย นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์   ปี 2558 
ผลการประเมิน ประเมินผลการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลพระพุทธบาท ปี 2558
 168 views  โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.2 ร่วมกับ โรงพยาบาลพระพุทธบาท   ปี 2558 
ผลการประเมิน การประเมินประสิทธิผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ
 106 views  โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล   ปี 2558 
ผลการสำรวจ การพัฒนาค่ายลูกเสือต้นแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ
 90 views  โดย วราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์ และคณะ   ปี 2558 
ผลการสำรวจ การศึกษาสาเหตุการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่ จ.ลพบุรี
 136 views  โดย ฐาณิญา แสนศรี   ปี 2558 
ผลการสำรวจ ศึกษาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเรื้อน
 82 views  โดย ภาวิณี มนตรี   ปี 2558 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.- เม.ย. 2557
 222 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2557 
แนวปฏิบัติ การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโรคเรื้อน พื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปี 2557
 84 views  โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ   ปี 2557 
ผลการสำรวจ การศึกษาการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านของผู้ป่วยโรคเรื้อน ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.สระบุรี
 85 views  โดย ภาวิณี มนตรี   ปี 2557 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2-3 ประจำเดือน พ.ค.- ธ.ค. 2556
 100 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2556 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.- เม.ย. 2556
 332 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2556 
แนวปฏิบัติ แนวทางการตรวจเสมหะเพื่อติดตามและประเมินผลการรักษาวัณโรค
 96 views  โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ   ปี 2556 
แนวปฏิบัติ แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในวัด
 139 views  โดย กษมะ กระต่ายทอง   ปี 2556 
งานวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมและกลุ่มไม่เข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจังหวัดสระบุรีและสิงห์บุรี
 102 views  โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ   ปี 2556 
ผลการสำรวจ การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พื้นที่ จ.ลพบุรี
 118 views  โดย มะลิวัลย์ แก้วมะเริง   ปี 2556 
งานวิจัย ศึกษาการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
 94 views  โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ   ปี 2556 
ผลการสำรวจ การสำรวจการได้รับการรักษาล่าช้าของผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.สระบุรี
 94 views  โดย  ภาวิณี มนตรี   ปี 2556 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2-3 ประจำเดือน พ.ค.- ธ.ค. 2555
 71 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2555 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.- เม.ย. 2555
 104 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2555 
คู่มือ คู่มือการตรวจหา Acid Fast Bacilli(AFB) ด้วยกล้องจุลทรรศน์
 169 views  โดย  ศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล และคณะ   ปี 2555 
คู่มือ คู่มือการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นเคมีหมอกควัน ในงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
 134 views  โดย ดารณี ภักดิ์วาปี ,เอกราช หลากสุขถม   ปี 2555 
แนวปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีอุทกภัย (SOP ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน)
 105 views  โดย รุ่งอรุณ นุทธนู    ปี 2555 
งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฏหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตบริเวณศาสนสถาน ปี 2555
 98 views  โดย กิตติพงษ์ สุคุณณี และคณะ   ปี 2555 
งานวิจัย การศึกษาการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วม ในพื้นที่ สาธารณสุขเขต2 (จ.ลพบุรี จ.ชัยนาท จ.อ่างทอง)
 87 views  โดย วราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์    ปี 2555 
งานวิจัย การเปรียบเทียบอัตราการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่ได้รับการรักษาหาย และรักษาครบของ จ.สระบุรี
 105 views  โดย สุภาภรณ์ วัฒนาธร และคณะ   ปี 2555 
รายงาน รายงานการสังเคราะห์ความรู้เรื่องพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จ.ลพบุรี
 77 views  โดย วราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์    ปี 2555 
รายงาน รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้การใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 2 ประจำปี 2555
 92 views  โดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ   ปี 2555 
งานวิจัย การศึกษาความชุกของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดต่อในวัด พื้นที่ สคร.2 จ.สระบุรี
 112 views  โดย กษมะ กระต่ายทอง   ปี 2555 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 ประจำเดือน พ.ค.- ธ.ค. 2554
 190 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2554 
วารสาร วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข เขต2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.- เม.ย. 2554
 72 views  โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี   ปี 2554 
งานวิจัย ผลการรับรู้ ความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติด้านการสื่อสารสาธารณะ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย ในพื้นที่อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
 87 views  โดย กาญจนา คงศักดิ์ตระกูล   ปี 2554 
อื่นๆ การพยากรณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2554
 88 views  โดย เดชา สุคนธ์    ปี 2554 
งานวิจัย สุขภาพพระสงฆ์:รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ สคร.2 จ.สระบุรี ปี 2554
 92 views  โดย เดชา บัวเทศ    ปี 2554 
งานวิจัย สถานการณ์ปัญหาโรค และภัยสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2553
 70 views  โดย กาญจนา คงศักดิ์ตระกูล   ปี 2553 
งานวิจัย สถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานในแรงงานนอกระบบ ปี 2552
 112 views  โดย สมพร รัตนได้เจริญสุข   ปี 2553 
งานวิจัย การบริหารจัดการระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าของโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
 85 views  โดย เดชา บัวเทศ    ปี 2553 
งานวิจัย ระบบการกระจายวัคซีนของคลังอำเภอ และการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
 79 views  โดย สุวลีรัตน์ เพชรล้อม และคณะ   ปี 2553 
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2552
 84 views  โดย รุ่งอรุณ นุทธนู และคณะ   ปี 2553 
งานวิจัย การศึกษาชนิดของริ้นฝอยทราย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดโรคลิชมาเนียในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
 80 views  โดย ดารณี ลำดับศรี   ปี 2553 
งานวิจัย การประเมินความพร้อมการบริหารจัดการวัคซีน ยาต้านไวรัส วัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 ปี 2551
 90 views  โดย สำเริง พานทอง   ปี 2553 
งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบการใช้สีย้อมเชื้อวัณโรคที่ใช้น้ำกรอง กับน้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ปี 2553
 91 views  โดย มลิวัลย์ แก้วมะเริง   ปี 2553 
งานวิจัย สถานการณ์สารเคมีอันตรายในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปี 2545-2546
 78 views  โดย กาญจนา คงศักดิ์ตระกูล   ปี 2553 
งานวิจัย การประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ ในหน่วยงานของพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2550-2552
 83 views  โดย กนกวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ   ปี 2553 
งานวิจัย ผลสำรวจ เรื่อง ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มประชากรที่เฝ้าระวัง ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พ. ศ. 2532-2552
 81 views  โดย ณิชาภา ตรีชัยศรี และคณะ   ปี 2553 
งานวิจัย สำรวจการใช้สารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีสำหรับควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปี 2553
 89 views  โดย  จีรวรรณ ชงจังหรีด   ปี 2553 
งานวิจัย ผลการประกันคุณภาพสไลด์ AFB ชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการทำเสมียร์สไลด์กับความถูกต้องในการตรวจหาเชื้อวัณโรคของโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
 83 views  โดย ศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล   ปี 2553 
งานวิจัย สาเหตุของก๊าซแอมโมเนียรั่วในโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยปี 2530 – 2552
 83 views  โดย  เดชา สุคนธ์   ปี 2553 
งานวิจัย การศึกษาการติดตามสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมายเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ระดับจังหวัด ปี 2553
 70 views  โดย กิตติพงษ์ สุคุณณี   ปี 2553 
รายงาน คุณภาพของรายงานการสอบสวนโรคไข้เดงกี และโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พ.ศ. 2552
 86 views  โดย ศิริพร วัชรากร   ปี 2553 
งานวิจัย รูปแบบการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทาง Web site
 83 views  โดย เดชา สุคนธ์ และคณะ   ปี 2552 
งานวิจัย ความครอบคลุมของการสอบสวนทางระบาดวิทยาในโรคติดต่อที่สำคัญของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปี 2551
 85 views  โดย คาวุฒิ ฝาสันเทียะ และคณะ   ปี 2552 
คู่มือ คู่มือ การใช้ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีในงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
 113 views  โดย ดารณี ลำดับศรี   ปี 2552 
งานวิจัย การตรวจหาเชื้อ AFB ซ้ำในงานประกันคุณภาพก่อนและหลังการย้อมสีซ้ำ
 81 views  โดย ศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล   ปี 2552 
งานวิจัย การศึกษาสถานการณ์ โรคเบาหวานของประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ปี2552
 85 views  โดย กิตติพงษ์ สุคุณณี   ปี 2552 
งานวิจัย การศึกษาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
 84 views  โดย กษมะ กระต่ายทอง   ปี 2552 
องค์ความรู้ ผลการทบทวนรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในจังหวัดพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 พ.ศ. 2548-2550
 135 views  โดย ศิริพร วัชรากร   ปี 2552 
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัคร สาธารณสุขในหมู่บ้านที่พบ และไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในประเทศไทย
 99 views  โดย วราภรณ์ อึ้งพานิชย์   ปี 2551 
งานวิจัย การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2551
 93 views  โดย วราภรณ์ อึ้งพานิชย์   ปี 2551 
งานวิจัย การสำรวจการใช้สารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่สาธารณสุขเขต 5 พ.ศ.2551
 100 views  โดย วราภรณ์ อึ้งพานิชย์   ปี 2551 
งานวิจัย สถานการณ์ผลกระทบจากฝุ่นหินต่อสุขภาพประชาชนในชุมชนหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
 112 views  โดย สมพร รัตนได้เจริญสุข   ปี 2551 
คู่มือ คู่มือการสำรวจลูกน้ำยุงลายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
 93 views  โดย ดารณี ลำดับศรี   ปี 2551 
องค์ความรู้ ผลการประเมิน เรื่องระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์โดยการรายงานผู้ป่วย จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2551
 98 views  โดย ศิริพร วัชรากร   ปี 2551 
องค์ความรู้ Practice of Social Marketing การตลาดเชิงสังคมง่ายเหมือน 1 2 3
 93 views  โดย วิไล วิชากร   ปี 2551 
องค์ความรู้ รณรงค์การล้างมือและใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลชุมชน
 82 views  โดย เพ็ญศรี ไผทรัตน์   ปี 2551 
องค์ความรู้ Tom yum social marketing เทศกาลคุณนะทำ
 354 views  โดย เพ็ญศรี ไผทรัตน์   ปี 2551 
คำแนะนำส่งวารสารวิชาการ

เอกสารแนะนำส่งวารสาร