Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) eHealth Thailand กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ติดต่อเรา
ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
โทร:0-3623-9302
โทรสาร
Fax:0-3623-9301
Email
n/a
คำถามทั่วไป
กรุณาบอกเรา ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
คำถาม ถึงสคร.4 สระบุรี 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
จังหวัดสระบุรี
สระบุรี
76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน
อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
18120
โทร:0-3623-9302, 0-3623-9306
นนทบุรี
--
--
โทร: 
กลุ่มพัฒนาวิชาการและ
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ด้านควบคุมโรค

โทร:0-3626-6006, 0-3626-7947