เอกสารการประชุม อบรม สัมมนา
เอกสารสรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ

เอกสาร1  | เอกสาร2

โดย ญาณิศา กลองรัง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5  | เอกสาร6  | เอกสาร7

โดย สาวิตรี ภมร

เอกสารสรุปรายงานการอบรมสัมมนาโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

เอกสารสรุปรายงานการอบรมสัมมนาโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

โดย ญาณิศา กลองรัง

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5  | เอกสาร6  | เอกสาร7

โดย กมลวรรณ สมณะ

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร จ.น่าน

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5

โดย นางสาวญาณิศา กลองรัง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5  | เอกสาร6  | เอกสาร7  | เอกสาร8

โดย นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา

โรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช(องค์ความรู้)

โรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช(องค์ความรู้)

โดย จิราภรณ์ ภูอาราม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและการบันทึกข้อมูลในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5

โดย จิราภรณ์ ภูอาราม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ทำงานสัมผัสขยะและประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม: กรณีบ่อขยะ

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5

โดย วรัญญา ชูเนตร

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการติดตามและการประเมินผล (วันที่ 4 ม.ค.61)

เอกสาร1  | เอกสาร2

โดย นางสาวสุรีพร เสถียรอินทร์

22 ธันวาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Facilitators การดำเนินงานสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4  | เอกสาร5  | เอกสาร6  | เอกสาร7

โดย สิทธิโชค กลิ่นแห

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4

โดย นางสาวกมลวรรณ สมณะ

สัมมนาเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ วันที่ 13-14 ธ.ค.60 ปีงบประมาณ 2561

เอกสาร1  | เอกสาร2

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

29 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านฐานข้อมูล (TBCM Online)

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3

โดย นฬพรรษ พุ่มมณี

28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค (End TB Meeting)

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4

โดย นฬพรรษ พุ่มมณี

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักระบาดวิทยาฯ

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักระบาดวิทยาฯ

โดย ญาณิศา กลองรัง

ประชุมราชการประสานความร่วมมือการดำเนินงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3

โดย กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

ประชุมราชการพัฒนาและประเมินระบบข้อมูล 5 มิติ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารการประชุมพัฒนาและประเมินระบบข้อมูล 5 มิติ ปีงบประมาณ 2561

โดย กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การดูแลสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกายของบุคลากร

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การดูแลสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกายของบุคลากร

โดย นางธนันธร แพงจักร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA

เอกสาร1  | เอกสาร2  | เอกสาร3  | เอกสาร4

โดย ขวัญสุริยา คงพานิช