บุคลากร กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
 
นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
 
ข้าราชการ
นางนวลปราง ประทุมศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจารวี สุขประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางอุไร ชารี
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
นางกันยารัตน์ แจ้งบุญ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
นายระพีศักดิ์ ผ่องอักษร
พนักงานสถิติระดับ 2
นางประเทือง เกษมสุข
พนักงานพิมพ์ระดับ 3
พนักงานราชการ
นางสาวนุธิดา ณรงค์เปลี่ยน
นักกีฎวิทยา
นางสาวสินธารา ขันตี
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวเกศสุดา อ่ำพริ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
1. ดูแลระบบเฝ้าระวังโรคและประเมินความเสี่ยงเพื่อเตือนภัย ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณ์และควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จำเป็น(Containment) ร่วมกับพื้นที่
3. สนับสนุนส่งเสริมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) พื้นที่ให้เข้มแข็ง
4. ประเมินสถานการณ์(Rapid assessment) และเสนอยุทธศาสตร์หรือมาตรการควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระยะเฉียบพลัน
5. เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังและภัยสุขภาพ ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในสถานการณ์ทั่วไป ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้และเป็นแหล่งอ้างอิงของกรมควบคุมโรค
6. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยี ด้านเฝ้าระวัง สอบสวนโรคที่เหมาะสมกับพื้นที่

กิจกรรม/ข่าวสาร

--

...


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.