Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) eHealth Thailand กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ความเป็นมาของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตามที่กรมควบคุมโรคได้มีการกำหนดลำดับที่ของแต่ละสำนักงานป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งกำหนดเขตพื้นที่เป็นเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เป็นไปด้วยดีและสอดคล้องกับเขตสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 933/2558 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558

พ.ศ.2545
ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ปรับปรุง ระบบข้าราชการทั้งระบบ ให้ส่วนราชการ สามารถกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย ในส่วนงานที่ซ้ำซ้อนกัน กระทรวงสาธาณสุขได้ออกกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 โดยอาศัยอำนาจ ตามความมาตราใน 8 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่และ แบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค ออกเป็น 24 หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 19 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545

พ.ศ. 2531
เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 2 สระบุรี ตามที่กรมควบคุมโรค มีคำสั่งแบ่งส่วนราชการภายในอนุมัติ ให้ศูนย์ประสานงาน ทางวิชาการโรคติดต่อเขต เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค และให้ชื่อว่าสำนักงานควบคุมโรคเขต (สคต.) และรวมทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ที่เคยสังกัดกองวิชาการ เช่น ศูนย์วิชาการเขต หน่วยและนิคมโรคเรื้อน ศูนย์กามโรคเขต ฯลฯ ยกเว้นหน่วยมาลาเรีย โดยมีฐานะเทียบเท่า กอง และให้ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ

พ.ศ. 2527
ได้รับการจัดตั้ง ให้เป็นศูนย์วิชาการโรคติดต่อเขต โดย ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร กรมควบคุมโรค บทบาทหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การสื่อสาร การดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการระหว่างกอง และหน่วยงานในส่วนกลาง เพื่อการดำเนินการ รวบรวมข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ประมวล สรุปแผนและการติดตามผลเสนอ ให้ผู้บริหาร ระดับกรมควบคุมโรค พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และให้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร การรายงานสถานการณ์ การประสานแผนนิเทศ สนับสนุนติดตามผล การดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ ของจังหวัด ศูนย์วิชาการต่างๆภายในเขต และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค