รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนศิริเสนา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความตระหนักให้คณะครูและนักเรียน ทราบถึงภัยอันตรายจากการจมน้ำช่วงปิดภาคเรียนและสามารถป้องกันตนเองได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไป การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การจมน้ำและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติทักษะ “ตะโกน โยน ยื่น” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณะครูอาจารย์ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนศิริเสนา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนศิริเสนา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา