ประชุมราชการติดตามการดำเนินงานสื่อสารฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี นำโดย นางสาวภาวิณี มนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคณะ จัดการประชุมราชการชี้แจงการดำเนินงานเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงภาครัฐ เอกชน และติดตามการดำเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ(รุ่นที่ 1) โดยมีวัตุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และเพิ่มช่องทางการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อชน ในจังหวัดสระบุรีและลพบุรี การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์อบรมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี