บุคลากร กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
 
นางสาวศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล
หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
 
ข้าราชการ
นางมลิวัลย์ แก้วมะเริง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นายสุทธิรักษ์ แจ้งชะไว
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสาววรรณวิมล ลิ้มประเสริฐ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสุนันทา ชำนาญศิลป์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ
นางพิมพ์อนงค์ ทรัพย์พิพัฒน์
พนักงานปฎิบัติการชันสูตรโรคระดับ 2
นางสาวพิศมัย บุษบารัตน์
พนักงานปฎิบัติการชันสูตรโรคระดับ 2
พนักงานราชการ
นางสาวพัชรา ผ่องอักษร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

--

...


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.