คู่มือ แนวทาง มาตรฐานการดำเนินงาน
คู่มือ

1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้าง มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2 .2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560

2. หนังสือรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน NCD Clinic Plus

3. คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ฉบับผู้ดูแลตัวชี้วัด ของสคร.4 สระบุรี

4. คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) ฉบับเจ้าของโครงการ ของ สคร.4 สระบุรี

5. ข้อมูลประชากร ระดับจังหวัดรายหมู่บ้าน จังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558

6. ข้อมูลประชากร ระดับจังหวัดรายหมู่บ้าน จังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558

7. ข้อมูลประชากร ระดับจังหวัดรายหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558

8. ข้อมูลประชากร ระดับจังหวัดรายหมู่บ้าน จังหวัดลพบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558

9. ข้อมูลประชากร ระดับจังหวัดรายหมู่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558

10. ข้อมูลประชากร ระดับจังหวัดรายหมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558

11. ข้อมูลประชากร ระดับจังหวัดรายหมู่บ้าน จังหวัดนนทบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558

12. ข้อมูลประชากร ระดับจังหวัดรายหมู่บ้าน จังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558

13. คู่มือการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการงานวัณโรค

แนวทาง / แนวปฏิบัติ

1. แนวทางการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ของหน่วยบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

2. แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน

3. แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข

4. การวิเคราะห์ 5 มิติ ระบบเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 4

5. แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

6. แนวทางการขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ 2560

7. แนวทางการคัดกรองสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก

8. แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก รีไซเคิลขยะ และประชาชนที่อาศัยรอบบ่อขยะ

9. แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน(MR) ในผู้ใหญ่

10. สรุปค่า HI และ CI ระดับจังหวัดปทุมธานี

11. แผ่นพับ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ฉบับภาษาไทย

12. คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเองและการกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออก(MERS) ฉบับภาษาไทย อังกฤษ อาหรับ ยาวี

13. มาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุ ๒๐๑๒ สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

14. แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome; Mers) ในประเทศไทย (ฉบับตุลาคม ๒๕๕๘)

15. แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี 2559

16. แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี 2559

17. แนวทางการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ สธ. ปี 59

18. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล คนตกน้ำ จมน้ำ

19. แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันการจมน้้า ระดับทองแดง

20. แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันการจมน้้า ระดับทอง

21. แบบประเมินตนเอง ผู้ก่อการดีการดำเนินงานป้องกันการจมน้้า ระดับเงิน

22. แนวทางการเตรียมความพร้อม รองรับสาธารณภัยจากอากาศหนาว สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข