บุคลากร กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
 
นายกิตติพงษ์ สุคุณณี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
 
ข้าราชการ
นายบุญรวม จิตต์สามารถ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวคัทลิยา พลอยวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายทนุบูรณ์ กองจินดา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวณิชาพัฒน์ ตระกูลคล้อยดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวภิญญดา พิทักษ์นัยกุล
นิติกรปฎิบัติการ
นางสาวกมลวรรณ คุ้มวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางสาวปาริชาติ พูลล้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจันทิมา จันทรประเสริฐ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พนักงานราชการ
นางสาววนิดา เสนาพรม
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวภูริดา อินทะสร้อย
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวณัฐสุดา พลชา
นิติกร
นางสาววรัทย์ธนา พลอยโพธิ์
นิติกร
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

รายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รอบ 6 เดือน

รายงานข้อมูลสถานการณ์ ตามตัวชี้วัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเขตสุขภาพที่4 พร้อมกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วในไตรมาส2 ของปีงบประมาณ2561

เอกสารดาวน์โหลด

แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคนตกน้ำ จมน้ำ

ข้อควรรู้ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำและการปฐมพยาบาล

เอกสารดาวน์โหลด

สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

เอกสารดาวน์โหลด


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.