Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) eHealth Thailand กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Strong ไปกับสคร.4 ตอน โรคมือเท้าปาก ป้องกันได้โดยล้างมือบ่อยๆ และหมั่นทำความสะอาดของเล่นและของใช้ร่วมกัน

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

1 ธันวาคม 2560 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและพี่เลี้ยงเด็ก ระวัง!! เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสี่ยงเป็นโรคมือเท้าปาก ป้องกันได้โดยหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังหยิบจับของเล่นหรือสัมผัสสิ่งสกปรก และหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อ

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 มกราคม – 21 พฤศจิกายน 2560 ประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก จำนวน 65,944 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 100.79 ต่อประชากรแสนคน สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในพื้นที่รับผิดชอบของสคร.4 สระบุรี ทั้ง 8 จังหวัด พบผู้ป่วยจำนวน 4,636 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 88.79 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดสระบุรี มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด (158.76) รองลงมา คือ อ่างทอง (144.33) ลพบุรี (129.20) พระนครศรีอยุธยา (119.11) สิงห์บุรี (98.68) นครนายก (53.89) ปทุมธานี (41.32) และนนทบุรี (40.72)

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่พบบ่อยในทารก และเด็กเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักพบในช่วงที่มีอากาศเย็นและชื้น อาการที่พบ คือ มีไข้ อ่อนเพลีย มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบในปาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไม่กินนม ไม่กินอาหาร เพราะเจ็บ อีกทั้งยังพบที่ฝ่ามือ นิ้วมือ รวมถึงฝ่าเท้า และกลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆ บริเวณรอยแดง มักไม่คัน แต่เวลากดจะเจ็บ บางรายอาจไม่พบอาการตุ่มพองในปาก ฝ่ามือ และฝ่าเท้า แต่จะพบอาการแทรกซ้อน เช่น สมองอักเสบ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก ซึ่งอาการเหล่านี้รุนแรงจนอาจทำให้เสียชีวิตได้ โรคนี้สามารถติดต่อได้จากเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง โดยเชื้อจะปนเปื้อนในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วย ซึ่งเชื้อจะติดมากับมือ ภาชนะ และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน ของเล่น ฯลฯ โดยเชื้อจะอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยเป็นเดือน ทำให้ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้อีก ถึงแม้ว่าจะหายป่วยแล้วก็ตาม โรคนี้ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง มักป่วยนาน ประมาณ 7-10 วัน และหายได้เอง โรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะ จึงใช้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ให้ยาลดไข้ร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้ ให้ผู้ป่วยกินอาหารอ่อน รสไม่จัด ดื่มน้ำ นม หรือน้ำผลไม้ และพักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ป่วยบางรายต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นโรคมือเท้าปาก ชนิดรุนแรง เช่น มีอาการไข้สูง ซึม อาเจียน หอบเหนื่อย ต้องรีบพาไปพบแพทย์

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง มีส่วนสำคัญมากในการป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับบุตรหลาน เน้นการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีทั้งของท่านและบุตรหลาน โดย ตัดเล็บให้สั้น ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร ก่อนเตรียมนมหรืออาหารให้เด็ก หลังเข้าห้องน้ำ หลังเปลี่ยนผ้าอ้อม หลังการเล่นหรือหยิบจับสิ่งสกปรก ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ชาม ช้อน หลอดดูดน้ำ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดมือ ที่นอน หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนสาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สังเกตอาการของเด็ก หากมีไข้ ไม่กินนม ไม่กินอาหาร มีตุ่มพองในปาก ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปาก ควรแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อนและให้พักที่บ้านเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดูแลให้ผู้ป่วยกินอาหารอ่อน รสไม่จัด ดื่มน้ำและน้ำผลไม้ เช็ดตัวเด็กเพื่อลดไข้ และนอนพักผ่อนมากๆ สำหรับในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก ครู และพี่เลี้ยงเด็ก ควรคัดกรองอาการป่วยของเด็กทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนและลงบันทึกไว้ ถ้าใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอท) ตรวจวัดไข้จะทำให้คัดกรองผู้ป่วยได้เร็วเนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีไข้แต่ยังไม่มีผื่น หากพบเด็กมีไข้ มีตุ่มพองใสในปาก หรือฝ่ามือ ฝ่าเท้า ควรแยกเด็กออกจากกลุ่มเพื่อน งดการใช้ของใช้ร่วมกับคนอื่น จัดให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือสบู่เหลว แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ รีบติดต่อผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์ทันที และควรอนุญาตให้เด็กหยุดเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่เด็กคนอื่นๆ ทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวัน หรือเมื่อมีการปนเปื้อนน้ำลาย น้ำมูกหรือสิ่งสกปรก โดยเฉพาะสิ่งที่เด็กสัมผัสบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค โดยผสมน้ำยาฟอกขาว 20 มิลลิลิตร กับน้ำ 1 ลิตร หากพบในห้องเรียนเดียวกันมีเด็กป่วยมากกว่า 2 รายใน 1 สัปดาห์ ควรพิจารณาปิดห้องเรียนนั้น หรือหากพบเด็กป่วยมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้พิจารณาปิดสถานที่ดังกล่าวชั่วคราว อย่างน้อย 5 วันทำการ

หากท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม หรือติดต่อขอรับเอกสารคำแนะนำได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เบอร์โทรศัพท์ 036-239-302 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจาก สคร.4 สระบุรี กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Facebook : https://www.facebook.com/dpc4saraburi
แบบประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด