Search


   ภาษาไทย   English (US)  
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รายงานผลตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สื่อประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วารสารวิชาการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Estimates SM ระบบ DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Management Cockpit ระบบศูนย์ปฏิบัติการ COGNOS ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมควบคุมโรค
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสุขภาพ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Health Data Center (HDC) eHealth Thailand กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.1 เชียงใหม่ สคร.2 พิษณุโลก สคร.3 นครสวรรค์ สคร.5 ราชบุรี ดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ...

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข่าวสาร / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Strong ไปกับสคร.4 ตอน “เด็ก ผู้สูงอายุ เสี่ยง!!! ปอดบวม ภัยเงียบใกล้ตัว”

โดย ศุภรดา มณฑาทิพย์

13 มกราคม 2561 -- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ ช่วงอากาศเปลี่ยนอาจป่วยด้วย “โรคปอดบวม” ซึ่งโรคนี้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

จากสถานการณ์โรคปอดบวมในประเทศไทยตั้งแต่ 1 มกราคม - 26 ธันวาคม 2560 ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 260,104 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 397.55 ต่อประชากรแสนคน และเสียชีวิต จำนวน 257 ราย ในจำนวนนี้พบผู้เสียชีวิตในเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 5 ราย ในจังหวัดนนทบุรี 4 ราย และอ่างทอง 1 ราย จังหวัดที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงที่สุดคือ อ่างทอง รองลงมาเป็นลพบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และนครนายก (580.16, 461.15, 407.00, 367.88, 309.17, 280.50, 134.65 และ 84.52 ตามลำดับ)

โรคปอดบวม เป็นโรคติดต่อระบบหายใจส่วนล่าง ทำให้มีการอักเสบของปอด โดยทั่วไปแล้วโรคปอดบวมมักเป็นอาการแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรง พบได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ติดต่อได้จากการหายใจเอาเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศเข้าไปโดยตรง ไอจามรดกัน หรือคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ป่วยมักมีอาการไอ มีเสมหะ เหนื่อย หายใจเร็ว ถ้าเป็นมากจะหายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ในเด็กเล็กที่มีอาการรุนแรงจะมีไข้สูงมาก เวลาหายใจเข้าชายโครงจะบุ๋ม บางครั้งมีเสียงวิ้ด ริมฝีปากเขียว นอกจากนี้บางคนอาจมีอาการอื่น เช่น ซึม กินนมได้น้อย

กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กน้ำหนักตัวน้อย เด็กขาดสารอาหาร ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรคหัวใจ โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง และผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุราเป็นประจำขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีภูมิต้านทานต่ำ อาการมักรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น โรคปอดบวมสามารถป้องกันได้โดย 1.รับประทานอาหารถูกหลักอนามัย นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาด และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 2.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด หรือเริ่มมีอาการไข้หวัด 3.งดการเข้าไปในที่แออัดโดยไม่จำเป็น เช่น โรงพยาบาล โรงหนัง ศูนย์การค้า เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคติดต่อระบบหายใจ 4.ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยด้วยโรคหวัด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อให้บุคคลอื่นโดยหยุดงานพักผ่อนอยู่ที่บ้านและรักษาหวัดให้หายโดยเร็ว หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน มีไข้สูง หายใจเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอกสงสัยว่าจะเป็นปอดอักเสบให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ 5.ช่วงอากาศหนาวเย็นขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน-ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวให้สวมเสื้อผ้าหนาๆ ให้ความอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคปอดบวมควรปฏิบัติตัวตามที่ได้กล่าวข้างต้นด้วย

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือรับคำปรึกษาได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422… กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Facebook : https://www.facebook.com/dpc4saraburi
แบบประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด