บุคลากร กลุ่มพัฒนาองค์กร
 
นางสาววราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
 
ข้าราชการ
นางธนันธร แพงจักร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ
นางอัญชลี สวนทอง
พนักงานสถิติระดับ 2
พนักงานราชการ
นางสาวขวัญสุริยา คงพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวญาณิศา กลองรัง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุรีพร เสถียรอินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดสระบุรี

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดสระบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฯ

เรื่องการให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฯ

เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข

นโยบายและแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารดาวน์โหลด


กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

P: 036-239302, 0-3623-9306

E: odhrdpc4@gmail.com

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.