บุคลากร กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
 
นายเดชา สุคนธ์
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
 
ข้าราชการ
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุจิรา เลิศพร้อม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวปวริศา ยอดมาลัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุมณี เลิศกนกกุล
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเกศินี มีทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวนลินี สุวรรณพานิช
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นายสุทัศน์ ยิสารคุณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางศิริพร ยิสารคุณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
นายอภินันท์ มะลิซ้อน
พนักงานปฎิบัติการทดลองพาหะนำโรคระดับ 2
นายชำนาญ มะลิซ้อน
พนักงานปฎิบัติการทดลองพาหะนำโรคระดับ 2
นายสมสมัย ไวยปราชญ์
พนักงานปฎิบัติการทดลองพาหะนำโรคระดับ 2
นายเอกราช หลากสุขถม
พนักงานปฎิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ 2
นายสมัคร เฉลยคุณ
พนักงานธุรการระดับ 3
นายศักดิ์กรินทร์ แจ้งชะไว
พนักงานสถิติระดับ 3
นายมณเฑียร เสมากูล
พนักงานสถิติระดับ 3
นายรุ่งคุณ โตโสภณ
พนักงานสถิติระดับ 3
นายชัชวาล ปุยเงิน
พนักงานสถิติระดับ 3
นางสาวอักขเรศ เผือกเจริญ
พนักงานพิมพ์ระดับ 3
นางสาวดวงพร ศักดี
พนักงานพิมพ์ระดับ 3
พนักงานราชการ
นางสาวปรียพันธ์ มีทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวนุธิดา สกุลเพชรอร่าม
นักกีฎวิทยา
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

การดำเนินงาน EOC สคร.4 ปี 2560

การดำเนินงาน EOC สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2560

เอกสารดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงาน EOC ปี 2559

การอบรม ICS-EOC จัดทำแผนBCP สรุปผลการดำเนินงานEOC Risk Assessment worksystem SOP EOC AHP.IMP IAP EOC ซ้อมแผนPHER สคร.4 ปี 2559

เอกสารดาวน์โหลด


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.