บุคลากร กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 
นางสุภาภรณ์ วัฒนาธร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
 
ข้าราชการ
นางสาวภาวิณี มนตรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายนายบุญเรือง สมดี
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
นางนงนภัส สีดาพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานราชการ
นางดารณี ภักดิ์วาปี
นักกีฎวิทยา
นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวพิมพ์ธิดา ปาลวัฒน์
นักวิชาการสถิติ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวอุบลวรรณ์ ประชีพฉาย
โครงการ Global Fund
นางสาวธิราภรณ์ ใครสาคลี
โครงการ Global Fund
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

คำแนะนำการส่งวารสารวิชาการ

คำแนะนำการส่งวารสารวิชาการ

เอกสารดาวน์โหลด


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.