บุคลากร กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 
นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 
ข้าราชการ
นางสาวภาวิณี มนตรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ สมณะ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวสาวิตรี ภมร
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นายวิรัตน์ แสนสุข
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางเบญจมาศ ทองประเสริฐ
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
นายสุริยาวุธ เลี้ยงอักษร
พนักงานสถิติระดับ 3
นายยุทธนา กลิ่นจันทร์
พนักงานสถิติระดับ 3
นางสมถวิล ยิ้มใย
พนักงานพิมพ์ระดับ 3
พนักงานราชการ
นางสาวจิราภรณ์ ภูอาราม
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศุภรดา มณฑาทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววรัญญา ชูเนตร
นักประชาสัมพันธ์
นายสิทธิโชค กลิ่นแห
นักวิชาการเผยแพร่
บทบาทหน้าที่

N/A

กิจกรรม/ข่าวสาร

จดหมายข่าวสคร.2 สระบุรี

จดหมายข่าวสคร.2 สระบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558

เอกสารดาวน์โหลด


P: ,

E:

H: จันทร์ - ศุกร์: 08:30 น. - 16:30 น.